„Patologia Normalości” – MZS Młodzi Zdolni Seksowni, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2021

Wystawa kolektywu MZS Młodzi Zdolni Seksowni w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
25.11.2021 – 02.01.2022

PL:

Patologia Normalności

Mówię… zobaczę, jaki jest ten świat. Zobaczyłem. Moją codzienną nudnawą przyjemnością jest dryfowanie po obrazach nijakiej treści. Czasem dorzucę tam coś od siebie. Nijakość jest czasem bardziej wciągająca, czasem mniej. Szukam tej bardziej wciągającej. Na chodniku, za oknem, popijając kawę ze Starbucksa, skanując aplikację w Żabce, odpalając jakiś lepszy film na CDA, dostając info od kogoś na Messengerze, że gdzieś na Wrocławskiej gra jakiś fajny DJ. Z głośnika Deszcz na betonie, z placu Wolności Wolne Media, na horyzoncie warszawska palma. Wreszcie zajęcia stacjonarne. Zaczynamy malować w pracowni. Według Fromma sztuka obok rzemiosła to najtrafniejsze zajęcie zapewniające człowiekowi jakie takie zdrowie psychiczne, poczucie spełnienia.
Skoro urodziliśmy się z komórką w ręce, jej amputacja mogłaby być groźna dla naszej psychiki.


Szukamy swojej własnej tożsamości, takiej, która miałaby sens. Nawet będąc świadomi swego uzależnienia jako homo videns. Trochę na ślepo, obijając się o wyrwane cytaty, jak przez powidoki nigdy niewidzianego słońca. Joseph Beuys próbował wytłumaczyć obrazy martwemu zającowi. Tak jak przypuszczał, to łatwiejsze zadanie niż dzisiejsze odnajdywanie sensu w tym, co nas otacza. Doświadczamy hipokryzji rządów, całego aparatu władzy i rozwijających się patologii społecznych. Zapewne władzy nie przeszkadza nihilistyczne społeczeństwo, które niezdolne jest do buntu, tylko do konsumpcji.
Czy to, że jesteśmy dobrze przystosowani, oznacza, że jesteśmy normalni? Wolność, indywidualizm, demokracja, w przyszłości przyzwoita praca w korpo, promocje i zakupy w sieciówce, kupowanie wszystkiego co wzbogaci naszą codzienność – kursów, szkoleń, wycieczki do Rzymu, abonamentów w portalach, piwa w pubie… A gdyby tak było jak w Przyjaciołach, że znajomi pod ręką, śmiechy, akcja, emocje, MIŁOŚĆ i przygoda. Wizja przygody, gdzie oddycha się pełnią, z zachwytem od ucha do ucha…

Link: https://u-jazdowski.pl/program/project-room/mlodzi-zdolni-seksowni?tid=t_content

ENG:

Pathology of normality

According to Fromm, art, next to handicraft, is the single most fulfilling occupation, one that ensures some degree of mental health.
I said to myself: “Let’s see what this world is like.” And I did. My daily somehow boring pleasure is to browse through images of nothing in particular. Sometimes I add something from myself. Indistinctness is sometimes more engrossing, sometimes less. I look for the more engrossing one. In the street, outside the window, sipping coffee at Starbucks, scanning an app at Żabka, playing a decent movie at CDA, receiving word on Messenger that a cool DJ is playing at Wrocławska Street. Rain on the Concrete from the speakers, Free Media from Plac Wolności, the Warsaw palm tree on the horizon. It’s face-to-face classes again, at last. We start painting at the studio. According to Fromm, art, next to handicraft, is the single most fulfilling occupation, one that ensures some degree of mental health.

Since we were born with a cell phone in our hand, amputating it could be dangerous for our psyche. We’re looking for our own identity, one that would make sense. Even if being aware of our addiction as homo videns. Somewhat blindly, bumping against out-of-context quotes, as if through the afterimages of an unseen sun. Joseph Beuys tried to explain paintings to a dead hare. Just as he suspected, it is an easier task than finding meaning today in all that surrounds us. We’re experiencing the hypocrisy of governments, of the entire state apparatus, the spread of social pathologies. Those in power probably don’t worry about a nihilistic society that is unable to rebel, only to consume.
Does the fact that we’re well adapted mean that we’re normal? Freedom, individualism, democracy, in the future a decent job at a corporation, season’s sales and shopping at a supermarket, buying all those things that enrich our everydayness — courses, coaching programmes, trips to Rome, online subscriptions, beer at the pub — and if it were like in ‘Friends’: your pals nearby, laughter, action, emotions, LOVE, and adventure. The vision of an adventure where you breathe fully, delighted, smiling widely.

Link: https://u-jazdowski.pl/en/programme/project-room/mlodzi-zdolni-seksowni

Opublikowano