About

Allen Mack

born in 2001 in Poznań. Currently based in Warsaw, Poland.
Works with painting, video and object.

From 2019, a member and co-founder of the art collective YTS Young Talented & Sexy and co-founder of Piec Gallery in Poznań

PL:

Działalność artystyczna Allena Macka, zwłaszcza w zakresie malarstwa, wskazuje na obecne w świecie dualizmy: utopię i dystopię, przeszłość i przyszłość, człowieka i maszynę, organiczność i technologię. Nie stroni od popkulturowych odniesień, portretując postaci zaludniające zbiorową wyobraźnię młodego pokolenia i umieszczając ich wizerunki w nowych kontekstach. Allen Mack porusza aktualne problemy dotyczące kondycji współczesnego świata i społeczeństwa. To podróż prowadzona przez wewnętrznego demona umysłu artysty, poświęcona przekłamaniom historii gatunku ludzkiego, w odniesieniu do aktualnie dominującej ideologii. Do patologii konsumpcyjnego status quo. Są takie momenty, kiedy wszystko wydaje się wspaniałe… W cieniu bombardujących świat kryzysów, myślimy intensywnie o wracaniu do fundamentów życia – do lokalnych surowców, do natury, do pielęgnowania relacji z innymi, do improwizacji, także do nowych źródeł magii. Rozważamy nad możliwościami ludzkich zmysłów. Pesymistyczny klimat naszych czasów, w cieniu katastrofy ekologicznej, koronawirusa, wojny na Ukrainie, to wszystko sprawia, że racjonalizm nie daje rady, że człowiek staje się bezradny. Posthumanizm daje wiele do myślenia. Pyta, czego możemy nauczyć się od roślin, zwierząt, żywiołów. Kryzys jest okazją do zmiany. Zmiana prosi o refleksję – mówi Allen Mack.

ENG:

The artworks of Allen Mack show the dualisms present in the world: utopia and dystopia, past and future, man and machines, organic and technology. The artist deals with current problems concerning the condition of the modern world and society. It is a journey led by the inner demon of the artist’s mind, devoted to the distortions of the history of the human species in relation to the currently dominant ideology. To the pathology of the consumer status quo. There are moments when everything seems to be wonderful … In the shadow of the crises that bombard the world, we think intensely about returning to the foundations of life – to local resources, to nature, to cultivating relationships with others, to improvising, also to new sources of magic. We consider the possibilities of the human senses. The pessimistic atmosphere of our times, overshadowed by the ecological catastrophe, the coronavirus, and the war in Ukraine, make rationalism fail and make people helpless. Allen Mack’s art is part of the posthuman movement. It asks what we can learn from plants, animals and the elements. The crisis is an opportunity for change. Change asks for reflection.

Education

– Academy of Fine Arts in Warsaw
– University of Arts in Poznań

Group Exhibitions

Exhibitions of YTS Yoyng Talented & Sexy
art group

Awards / Distinctions

  • 2017 — Distinction at OKTA ART PRIZE, Adam Mickiewicz University in Poznań
  • 2020 — Audience Award and CDF Architect Special Award in the BUDMA ART POZNAN competition „Man-Architecture-Environment”
  • 2021 — 2nd Prize in the GENERALI Warsaw Art Award competition
  • 2022 — Special Prize at the Global Talent Art Prize, London UK

PRESS